ZASADY POBYTU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM

 

Wszyscy Goście są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu.

 

§ 1

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

§ 2

Właściciel ośrodka zobligowany jest do rejestracji osób zamieszkujących na terenie ośrodka (w oparciu o ważny dowód tożsamości zgodnie z obowiązującym prawem);

- na terenie ośrodka mają prawo przebywać tylko osoby zameldowane; ewentualna obecność osób dodatkowych musi uprzednio zostać uzgodniona z właścicielem ośrodka;

- osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ośrodka tylko pod nadzorem osób powyżej osiemnastego roku życia.

§ 3

Na początku i pod koniec okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń przez Gościa i właściciela ośrodka.

§ 4

Gości zobowiązuje się do przestrzegania porządku na terenie Ośrodka i do użytkowania pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności zabrania się:

- palenia papierosów w domkach i pokojach,

- wbijania gwoździ, zawieszek, haczyków, itp. w ściany, glazurę, meble, drzwi, itp.,

- naklejania nalepek na sprzęt AGD, meble, ściany, drzwi, itp.

§ 5

Gości uprasza się o natychmiastowe zgłaszanie ewentualnych wad/ usterek. Zabrania się wszelkiej ingerencji w instalacje elektryczną lub wodnokanalizacyjną.

§ 6

Gość nie może podnajmować kwatery lub przyjmować na nocleg dodatkowych osób. Jeżeli liczba Gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wcześniej uzgodniono, właściciel ośrodka ma prawo do:

- odstąpienia od umowy z winy wynajmującego kwaterę;

- odmówienia przyjęcia osób dodatkowych;

- pobrania opłaty za dodatkowe osoby przebywające na kwaterze.

§ 7

Nie przyjmujemy zwierząt.

§ 8

Zabrania się używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

§ 9

Właściciel ośrodka wskazuje Gościom miejsce parkingowe dla samochodu, parking nie jest miejscem strzeżonym ani dozorowanym. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez osoby trzecie ani zdarzenia losowe.

§ 10

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.

§ 11

Uprasza się Gości o poszanowanie spokoju i prywatności innych mieszkańców przebywających na terenie ośrodka.

§ 12

W dniu zakończenia pobytu Gość zobowiązany jest przekazać klucze właścicielowi ośrodka. Za wszelkie zniszczenia dokonane podczas wynajmu Gość ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa koszty naprawy lub wymiany.